Graphista

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 6/09/2023

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Graphista. Door een bestelling te plaatsen, erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Graphista te accepteren.

2. Offertes en orderbevestiging
2.1. Alle offertes van Graphista zijn vrijblijvend en blijven geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum, tenzij anders vermeld.
2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte voor akkoord ondertekent en terugstuurt naar Graphista.

3. Vergoeding en Betaling
3.1. De opdrachtgever zal de freelance grafisch ontwerper betalen volgens de tarieven en voorwaarden zoals uiteengezet in de overeenkomst.
3.2. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
3.3. Bij niet-tijdige betaling van een tussentijdse factuur wordt de opdracht tijdelijk opgeschort totdat de factuur is voldaan.

4. Revisies en Wijzigingen
4.1. Revisies en wijzigingen aan het werk zullen worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en kunnen leiden tot extra kosten.
4.2. De opdrachtgever zal redelijke inspanningen leveren om tijdig feedback en goedkeuring te verstrekken.

5. Leveringstermijn
5.1. De datum van de levering is slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.2. Wanneer de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden tijdig over te maken en de verbeterde proeven tijdig te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.

6. Intellectuele Eigendom
6.1. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, behoudt Graphista het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op het werk.
6.2. Na volledige betaling heeft de opdrachtgever het recht om het werk te gebruiken zoals overeengekomen in de overeenkomst.
6.3. Graphista is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

7. Beëindiging
7.1. Elke partij kan de overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang in geval van ernstige schending van de overeenkomst door de andere partij.
7.2. Bij beëindiging heeft Graphista recht op betaling voor de geleverde diensten tot aan de beëindigingsdatum.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van de freelance grafisch ontwerper is beperkt tot het bedrag dat is betaald door de opdrachtgever voor de geleverde diensten.
10.2. Graphista is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het werk na voltooiing.
10.3. Graphista kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van Graphista.
10.4. Graphista is niet aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11. Webhostingdiensten en domeinnamen
11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Graphista samen met een gespecialiseerde hostingpartner.
11.2. De hostingdiensten worden door Graphista aan de opdrachtgever verstrekt per kalenderjaar, mits betaling van de opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Graphista en wordt jaarlijks aangepast. Indien de opdrachtgever deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

12. Vertrouwelijkheid
12.1. Beide partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt verkregen, vertrouwelijk houden en niet aan derden openbaar maken.

13. Verwerking van persoonsgegevens
13.1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Graphista, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door Graphista tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Graphista toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.

14. Overmacht
14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Graphista geen controle heeft, bevrijden Graphista, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.
14.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Graphista tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

15. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
15.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Graphista. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

 

2950 Kapellen | +32 472 81 64 21 | info@graphista.be  | BE0505 701 481

 

© 2024 Graphista by Sarah Dullens

Volg Graphista